مدیریت منابع آب در معدن

با توجه به شرایط آب و هوایی و موقعیت معادن، مدیریت کارآمد منابع آب برای پروژه‌های معدنی و صنایع وابسته ضروری بوده و باید در طی فرآیندهای مختلف عملیاتی، به ویژه فرآوری، اجرای فازهای توسعه و حتی عملیات مرسوم استخراج مورد توجه قرار گیرد. شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با نگاهی ویژه به استانداردهای زیست محیطی و پذیرش کامل مفاهیم مسئولیت‌های اجتماعی، آماده ارائه خدمات کاربردی در زمینه مدیریت منابع آب برای معادن و صنایع معدنی می‌باشد. ما با ترکیبی از تخصص‌های فنی گوناگون شامل هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، هیدرولیک، ژئوتکنیک، محیط زیست، زمین‌شناسی، شیمی و معدن، رهیافت جدیدی برای مدیریت یکپارچه کمی و کیفی منابع آب در پروژه‌های معدنی تدوین کردیم که به پشتوانه پذیرش یک مسئولیت اجتماعی ارزشمند، قابل طراحی و اجرا می‌باشد. در این رهیافت با مطالعه هدفمند شرایط اقلیمی و ویژگی‌های میدانی پروژه، روندی کارآمد برای استفاده بهینه از منابع آب طراحی و پیشنهاد می‌شود. متخصصان ما می‌کوشند با تکیه بر دانش و مهارت، پیشنهاد ارزشمندی بر اساس ایجاد یک تعادل منطقی بین رعایت استانداردهای عملیاتی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ارائه نمایند. این پیشنهاد معمولا مبتنی بر استفاده ترکیبی از آب‌های سطحی، زیرزمینی و بازیافتی می‌باشد. بدین منظور یک روند مطالعاتی بر اساس جمع‌آوری داده‌های میدانی از ابتدای پروژه شامل اندازه‌گیری و ثبت آب درون گمانه‌ها، وضعیت آب‌های سطحی و نیز داده‌های کیفی آب، پیاده سازی شده و در نهایت با توجه به نیازهای پروژه، سیستم یکپارچه آب معدن طراحی می‌شود. مدیریت منابع آب در معدن نیازمند درک مناسب عملیات معدنکاری، مدارهای فرآوری و سدهای باطله، شناخت و تحلیل داده‌های آب و هوایی، ایجاد فرصت‌های بازیابی آب و طراحی الگوی هوشمند هماهنگی با شرایط آب و هوایی و تغییرات فصلی می‌باشد. همچنین راهکارهای جایگزین به منظور کاهش مصرف آب باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، برای حفظ کیفیت جاده‌های معدن معمولا آب زیادی مصرف می‌شود؛ در حالی که ما، راه کار مهندسی مناسبی مبتنی بر روش‌های علمی تثبیت خاک، پیشنهاد می‌کنیم که ضمن افزایش کیفیت جاده، میزان مصرف آب را به شدت کاهش می‌دهد.

سرفصل خدمات مدیریت منابع آب در معدن

 • مطالعات پایه زیست محیطی
 • مطالعات هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی
 • طراحی و تدوین برنامه یکپارچه زیست محیطی
 • مدل‌سازی چرخه طبیعی تعادل آب
 • مدیریت و مهندسی چرخه بازیافت آب
 • مطالعه و بررسی روش‌های تامین آب
 • طراحی فرآیندهای آبکشی در معدن
 • کنترل نشت و ارزیابی الگوی توزیع آلودگی‌ها
 • مطالعه و مدل‌سازی کمی و کیفی گسترش آلاینده‌ها
 • ژئوشیمی، کیفیت آب و آبکشی زهاب اسیدی
 • مطالعه و طراحی سازه‌های انحراف آب، کنترل آب‌های سطحی و سرریزها
 • مطالعه و طراحی فرآیندهای نوین تصفیه آب همچون سیستم‌های سولار
 • طراحی و مهندسی الگوی تهیه، تامین و مصرف بهینه آب
 • تامین مجوزها و اجرای مقررات مرتبط با منابع آب